Code ontwikkelt handreikingen voor de verhuisbranche

Kwalitatief aanbieden en inkopen van verhuisdiensten

De stichting Code verantwoordelijk marktgedrag heeft, met subsidie van de Rijksoverheid, een aantal praktische handreikingen voor inkopers laten opstellen voor het in de markt zetten van dienstverleningscontracten. “Dit is broodnodig”, aldus Codevoorzitter Kees Blokland, “want het gaat maar al te vaak fout en dat is jammer. Het werd tijd om de helpende hand te bieden.”

“In de afgelopen jaren hebben we vaak klachten gehad over bestekken en contractsuitvragen, waarin het element kwaliteit onvoldoende of onvolwaardig werd meegewogen”, aldus Kees Blokland. “Ook kregen we vaak vragen vanuit opdrachtgeverszijde, zoals: wij willen kwaliteit graag een zwaarder gewicht geven ten opzichte van prijs, maar kunnen jullie ons advies geven hoe we dat goed kunnen vormgeven?”

Goed onderscheid

“Daarbij komt dat het ook nog niet zo eenvoudig is om, als je een aantal relevante kwaliteitsaspecten hebt gekozen, te komen tot een objectieve meting, die ook echt goed onderscheid maakt tussen ‘voldoende, goed en zeer goed’. Het belang van de opdrachtnemers is dat de uitvraag professioneel gedaan wordt en ook op een goede manier rekening houdt met het vakmanschap en de dienstverlenende kwaliteit die de branche in haar professionaliseringsdrang probeert te bevorderen. In mijn waarneming geldt dit voor alle vier de Codebranches (schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizen). De klachten uit de diverse branches over soms matige kwaliteit van de uitvraag of aanbesteding zijn vergelijkbaar als het gaat om de systematiek en uiteraard verschillend als het gaat om de specifiek vakgerelateerde criteria, want schoonmaak is natuurlijk geen catering.”

Aan de voorkant helpen

Binnen de Code bestond de wens om inkopers aan de voorkant te helpen. PPRC, het onderzoeksbureau dat geleid wordt door prof. Jan Telgen, werd gevraagd om dit op te pakken. Dit bureau heeft veel ervaring in onderzoek, advisering en opleiding in inkoopvraagstukken. Op basis van haar kennis, onderzoek en groepsinterviews met ervaringsdeskundigen aan inkoop- en verkoopzijde in de markt heeft PPRC handreikingen geschreven. “Dit zijn er vijf geworden: een algemene handreiking ‘Beoordelen’, die gaat over valkuilen en te vermijden fouten bij scorings- en wegingsformules. Deze handreiking is meettechnisch van aard en geldt voor alle vier de Codebranches. Daarnaast zijn er vier branche specifieke handreikingen opgesteld, waarin suggesties voor zinvolle kwalitatieve gunningscriteria en voor de manier van beoordelen (en verschil maken!) staan. Daarbij loopt de verhuisbranche dan weer voorop: hun handreiking is als eerste opgeleverd.”

Verhuizen

De handreiking verhuisdiensten is zo geschreven dat de belangrijke kwaliteitselementen goed zijn beschreven en dat er behoorlijk veel uitwerkingstips en -suggesties worden gedaan. Kees Blokland “Het klopt theoretisch, maar blijft niet hangen in algemeenheden. En de punten worden praktisch uitgewerkt, maar niet zodanig en detail dat het een ‘idiot-proof’ checklist is geworden. De gebruiker moet zelf blijven nadenken en kiezen bij de toepassing. Samen met de leden van de programmacommissie heb ik de ontwikkeling van de handreikingen op de voet kunnen volgen. Wij zijn van mening dat PPRC een degelijk onderzoek heeft afgerond met een zeer leesbaar en prima hanteerbaar instrument, waarmee professionele inkopers direct hun voordeel kunnen doen. We gaan deze breed uitzetten. Ook voor de aanbieders, de werkgevers in de verhuisbranche, is dit een zeer bruikbare gids voor het kwalitatief verstevigen van hun ‘aanbieding’ en ook voor het positief tegemoet treden van hun prospects. Door het versterken van de kwalitatieve grondslag in de verhuismarkt kan er weer een belangrijke stap gezet worden in het versterken van vakmanschap, kwaliteit en sociaal beleid en het tegengaan van ongewenste afbraak van normen en waarden, uiteindelijk over de ruggen van de medewerkers. Ik ben heel benieuwd naar het effect in marktgedrag van deze handreikingen en nodig graag verhuisondernemers uit om ons feedback te geven uit hun praktijk, ter verbetering van deze eerste uitgave.”

Download de handreiking Inkopen van verhuisdiensten: https://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/wp-content/uploads/2021/07/Code-Verantwoordelijk-Marktgedrag-Handreiking-Inkoop-Verhuisdiensten.pdf en de handreiking Kunst van een gewogen oordeel: https://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/wp-content/uploads/2021/07/Code-Verantwoordelijk-Marktgedrag-Handreiking-Kunst-van-een-gewogen-oordeel.pdf