Checklist bij een projectverhuizing

Bij een projectverhuizing komt veel kijken.Een goede planning neemt het vele werk nietweg, maar zorgt er wel voor dat het verhuisprocessoepel verloopt. Deze lijst is uiteraard nietuitputtend, maar geeft wel een impressie vande noodzakelijke activiteiten.

1. Gevolgen voor uw medewerkers

Bespreek ruimschoots van tevoren de sociale gevolgen.Een langere reistijd bijvoorbeeld, kan voor uw medewerkersingrijpend zijn. Een verandering van kantooromgeving zalongetwijfeld een proces van gewenning vergen.

2. Hoe ziet de toekomstige werkplek eruit?

Hoeveel kastruimteis er per medewerker beschikbaar? Belangrijk is ook heteventueel delen van een kamer aan de orde te stellen.

3. Verhuisbedrijf inschakelen

Bij de verhuizing van zeer kostbare zaken, zoals kunst, antiekof uiterst geavanceerde computerapparatuur is een uitbreidingvan uw bestaande verzekeringspakket wellicht nood zakelijk.Uw EPV-er adviseert hierin.